Σύμβαση Παραχώρησης Δικαιώματος Χρήσης 4doctors

1. ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ 

1.1. Γενικά ζητήματα 

Επιλέγοντας το εικονίδιο «Αποδέχομαι» που εμφανίζεται κατά τη διαδικασία εγγραφής και δημιουργίας λογαριασμού στο 4doctors, δηλώνετε ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε με τους πιο κάτω αναλυτικά εκτιθέμενους όρους (εφεξής «σύμβαση»), οι οποίοι διέπουν την από μέρους σας, ως Συνδρομητή, πρόσβαση και χρήση του 4doctors, ως αυτό παρέχεται από τη SingularLogic σε συνεργασία με τη Vodafone, μέσω του δικτυακού τόπου www.4doctors.gr και ισχύουν συμπληρωματικά και επιπρόσθετα των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου www.4doctors.grΔεδομένου ότι η σύναψη της σύμβασης πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα, η SingularLogic σας παρέχει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση στους όρους της σύμβασης σε ηλεκτρονικά αποθηκεύσιμη και εκτυπώσιμη μορφή, πριν από τη δέσμευσή σας. Αν δεν συμφωνείτε με τους κατωτέρω όρους, παρακαλείσθε να διακόψετε τη διαδικασία εγγραφής σας στο 4doctors και να απέχετε από οιαδήποτε ενέργεια πρόσβασης και χρήσης του 4doctors, διότι η πρόσβαση και χρήση του 4doctors τεκμαίρει την από μέρους σας αποδοχή όλων των όρων της σύμβασης. 

1.2 Ορισμοί 

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο κείμενο της σύμβασης, όλες οι λέξεις ή εκφράσεις, των οποίων το πρώτο γράμμα, αναγράφεται με κεφαλαίους χαρακτήρες θα έχουν την έννοια που περιγράφεται κατωτέρω : 

«Δεδομένα» νοούνται όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχείων κειμένου, ήχου ή εικόνας, που τυχόν αποστέλλει ή αποθηκεύει ο Συνδρομητής στο 4doctors ή που υφίστανται επεξεργασία με χρήση των λειτουργιών του 4doctors. 

«Μήνας» σημαίνει τη χρονική περίοδο από μια ημέρα ενός μήνα ως την αντίστοιχη ημέρα του επόμενου μήνα. 

«Μηνιαία Συνδρομή» σημαίνει το ποσό που ο Συνδρομητής υποχρεούται να προκαταβάλλει ως αντάλλαγμα για τη χρήση της υπηρεσίας 4doctors για χρονικό διάστημα ενός Μήνα, ως αυτό δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του 4doctors, www.4doctors.gr   

«Συνδρομητής» σημαίνει εσάς, το πρόσωπο το οποίο δημιουργεί λογαριασμό και αποκτά πρόσβαση και χρήση του 4doctors αποδεχόμενο τους όρους της σύμβασης και υπό τον όρο και την προϋπόθεση ότι είστε συνδρομητής και κάτοχος αριθμού κινητής τηλεφωνίας της Vodafone. 

«4doctors» σημαίνει μία διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία αποτελείται από ένα σύνολο λειτουργιών, η οποία παρέχει στο Συνδρομητή εργαλεία για την επεξεργασία  και διαχείριση στοιχείων και δεδομένων των ασθενών του, τον προγραμματισμό των επισκέψεων, την καταγραφή εκκρεμοτήτων και  τον οικονομικό προγραμματισμό.

«SingularLogic» σημαίνει την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SINGULARLOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», που εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής, επί των οδών Αλέκου Παναγούλη & Σινιόσογλου, Τ.Κ. 14234, με ΑΦΜ 997985169, Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2251/1994 είναι εγγεγραμμένη στο ειδικό μητρώο προμηθευτών με αριθμό Ζ-21825/2-12-2010. 

«Vodafone» σημαίνει την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Τζαβέλλα αριθμ. 1 - 3, με Α.Φ.Μ. 094349850 Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.

2.  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

2.1 Υπηρεσία

Ο Συνδρομητής αποδέχεται ότι το 4doctors  παρέχεται "ΩΣ ΕΧΕΙ" και "ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ", χωρίς οιαδήποτε εγγύηση καταλληλότητας για οιοδήποτε σκοπό, αδιάλειπτης διαθεσιμότητας, απουσίας λαθών. Η SingularLogic δεν εγγυάται ότι το 4doctors  θα καλύψει τις απαιτήσεις του Συνδρομητή.  Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία η SingularLogic αποποιείται κάθε ευθύνη που μπορεί να σχετίζεται με εγγυήσεις, όρους ή ανταπόκριση του 4doctors  σε συγκεκριμένες ιδιότητες ή προδιαγραφές.  Είναι αποκλειστική ευθύνη του Συνδρομητή να ελέγξει και να διασφαλίσει ότι το 4doctors καλύπτει τις ανάγκες του.

2.2 Παραχωρούμενο Δικαίωμα Χρήσης 

Ο Συνδρομητής αποκτά ένα μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο, δικαίωμα χρήσης του 4doctors με σκοπό τη χρήση των επιμέρους λειτουργιών του με τα Δεδομένα του  υπό τον όρο και την προϋπόθεση ότι ο Συνδρομητής (α) καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσεως του 4doctors είναι συνδρομητής της Vodafone, (β) καταβάλλει προσηκόντως το ποσό της Μηνιαίας Συνδρομής και (γ) συμμορφώνεται με όλους τους όρους της παρούσης σύμβασης. Τα πνευματικά δικαιώματα των πληροφοριών, λογισμικών, τεχνολογιών που υποστηρίζουν τη λειτουργία του 4doctors παραμένουν πάντοτε στην κυριότητα της SingularLogic και δεν μεταβιβάζονται ούτε άλλως πως παραχωρείται στο Συνδρομητή καθ’ οιονδήποτε τρόπο έμμεσα ή άμεσα άδεια χρήσεως αυτών, ούτε ο Συνδρομητής αποκτά οιοδήποτε δικαίωμα επ’ αυτών.

 2.3 Περιορισμοί Χρήσης – Υποχρεώσεις του Συνδρομητή

 Ο Συνδρομητής κατά την πρόσβαση και χρήση του 4doctors οφείλει να συμμορφώνεται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και να απέχει από κάθε παράνομη ή καταχρηστική συμπεριφορά. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύεται ρητά κάθε χρήση του 4doctors:

- με τρόπο ο οποίος απαγορεύεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή ο οποίος συνεπάγεται παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων, 

- για την απόπειρα απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε οποιαδήποτε δεδομένα, λογαριασμούς ή δίκτυα με οποιοδήποτε μέσο, 

- για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τρίτων άνευ συγκατάθεσης από μέρους τους,

- με τρόπο που επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάζει δυσμενώς ή παρεμποδίζει τη χρήση του 4doctors από τρίτους.  

Η SingularLogic διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ανά πάσα στιγμή, τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του 4doctors (ολικά ή μερικά) από το Συνδρομητή και / ή να αναστείλει το δικαίωμα πρόσβασης σε κάποιες λειτουργίες του 4doctors σε περίπτωση που παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων ή έχει οιεσδήποτε ενδείξεις ότι παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων. Ομοίως η SingularLogic  έχει το δικαίωμα να θέσει  όρια στη χρήση του 4doctors από το Συνδρομητή ή να λάβει οιοδήποτε άλλο μέτρο προκειμένου να εξασφαλίσει τη χρήση τoυ 4doctors από άλλους συνδρομητές της, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Συνδρομητής παρεμποδίζει τη χρήση του 4doctors από τρίτους.

Ο Συνδρομητής κατά την πρόσβαση και χρήση του 4doctors δεν δικαιούται να: 

- παραχωρήσει, υπο-παραχωρήσει ή άμεσα ή έμμεσα μεταβιβάσει, εκχωρήσει με ή χωρίς αντάλλαγμα, την πρόσβαση ή/ και τη χρήση του 4doctors από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο,

- επιτρέψει σε οποιοδήποτε τρίτο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο  να επωφεληθεί άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση ή τη λειτουργικότητα τoυ 4doctors, 

- χρησιμοποιεί τo 4doctors με στόχο την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, 

- επεξεργάζεται, αποθηκεύει, διατηρεί προσωπικά δεδομένα τρίτων, χωρίς τη συναίνεσή τους, 

- αντιγράψει, τροποποιήσει, δημιουργήσει παράγωγο έργο του πηγαίου κώδικα, να προβεί σε αποσυμπίληση (reverse engineer), ανακατασκευή (decompile) αυτού ή κατά άλλο τρόπο να αποπειραθεί να αποσπάσει τον πηγαίο κώδικα των λειτουργιών του και εν γένει των λοιπών προγραμμάτων λογισμικού που υποστηρίζουν τη λειτουργία του 4doctors,  

- αναλύσει τα προγράμματα λογισμικού ή τις τεχνολογίες που υποστηρίζουν τη λειτουργία του 4doctors στα επιμέρους τμήματά τους ή να παρέμβει, επέμβει ή να δημιουργήσει παράγωγα με βάση το ίδιο το λογισμικό ή το συνοδευτικό υλικό οποιασδήποτε μορφής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και να αναπτύξει ή αναπαραγάγει (μερικώς ή ολικώς) παρόμοιο λογισμικό με χρήση του 4doctors ως πρότυπο ή με άλλον τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της SingularLogic, 

- χρησιμοποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα εμπορικά σήματα ή τα διακριτικά γνωρίσματα του 4doctors και των λειτουργιών του.  

Ο Συνδρομητής υποχρεούται να αποζημιώσει τη SingularLogic έναντι απαιτήσεων που προκύπτουν ή σχετίζονται με : (1) παραβίαση των όρων της σύμβασης από τον ίδιο ή τους προστιθέντες του (2) οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση τρίτου ως αποτέλεσμα χρήσης του 4doctors εκ μέρους του Συνδρομητή, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω παραβίασης πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων, προσωπικών δεδομένων ή εχεμύθειας.

2.4. Απαιτούμενη Υποδομή

Η χρήση του 4doctors από το Συνδρομητή προϋποθέτει την εκ μέρους του Συνδρομητή χρήση browser ο οποίος είναι  συμβατός με το 4doctors. Οι υφιστάμενοι με το 4doctors συμβατοί browsers αναφέρονται στο http://www.4doctors.gr/q-and-a-list/simbatoi-browsers. Εναλλακτικά, η  χρήση του 4doctors από το Συνδρομητή δύναται να πραγματοποιείται μέσω κινητής συσκευής (π.χ  κινητό τηλέφωνο, tablet) η οποία υποστηρίζει λειτουργικό Android ή iOS. Οι προτεινόμενες εκδόσεις του λειτουργικού Android ή iΟS αναφέρονται στο Προτεινόμενες εκδόσεις λειτουργικών.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η σύμβαση και το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης του 4doctors τίθεται σε ισχύ με την ολοκλήρωση της δημιουργίας λογαριασμού, μέσω της διαδικασίας εγγραφής και την αποδοχή των όρων της  σύμβασης από το Συνδρομητή και, με την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω στο άρθρο 12 της σύμβασης, ισχύει για όσο χρονικό διάστημα ο Συνδρομητής καταβάλλει το ποσό της Μηνιαίας Συνδρομής και  λήγει αυτόματα με την παρέλευση της τελευταίας ημέρας του Μήνα που αφορούσε η τελευταία καταβληθείσα Μηνιαία Συνδρομή, σε περίπτωση που ο Συνδρομητής ζητήσει διακοπή της χρήσης του 4doctors.

4. ΕΓΓΡΑΦΗ   - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

 4.1 Ρύθμιση Λογαριασμού

Η πρόσβαση στo 4doctors προϋποθέτει την αποδοχή των όρων της παρούσης από το Συνδρομητή και τη δημιουργία λογαριασμού μέσω της διαδικασίας εγγραφής, δια της καταχώρησης e-mail, συνθηματικού (password) και αριθμού κινητού τηλεφώνου Vodafone). Ο Συνδρομητής έχει την ευθύνη της διατήρησης της μυστικότητας του συνθηματικού που χρησιμοποιεί για την πρόσβαση και χρήση του 4doctors και της τακτικής αλλαγής του για λόγους ασφαλείας. 

4.2 Χρήση του Λογαριασμού 

Ο Συνδρομητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη της χρήσης του λογαριασμού του ευθυνόμενος για κάθε πράξη γίνει κατά τη χρήση του 4doctors με χρήση του συνθηματικού του. Η SingularLogic δεν έχει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημία που ήθελε τυχόν προκληθεί στο Συνδρομητή από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να ενημερώνει τη SingularLogic σε περίπτωση που διαπιστώσει περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού του και  του συνθηματικού ή οιοδήποτε άλλο περιστατικό παραβίασης ασφάλειας.

 4.3  Απενεργοποίηση  του Λογαριασμού 

Ο Συνδρομητής φέρει την ευθύνη της απενεργοποίησης  του λογαριασμού του και της διαγραφής των Δεδομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω στο άρθρο 5.2. της σύμβασης. Η SingularLogic δεν έχει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημία που ήθελε τυχόν προκληθεί στον Συνδρομητή από την απενεργοποίηση  του λογαριασμού του από τον ίδιο ή από τρίτον. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να ενημερώνει τη SingularLogic σε περίπτωση που διαπιστώσει περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης απενεργοποίησης του λογαριασμού του.

Απενεργοποίηση του Λογαριασμού επέρχεται και στις περιπτώσεις του άρθρου 12 (βλ. κατωτέρω).

4.4 Διαγραφή του Λογαριασμού

Η παρέλευση τριάντα (30) ημερολογιακών από την ημερομηνία απενεργοποίησης του λογαριασμού, συνεπάγεται την αυτόματη διαγραφή των Δεδομένων του Συνδρομητή καθώς και τη διαγραφή του λογαριασμού του Συνδρομητή.

4.5 Ενημερωτικά μηνύματα 

Ο Συνδρομητής αναγνωρίζει ότι η SingularLogic και η Vodafone έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν  και να αποστέλλουν  στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που συνδέεται με τo 4doctors ή στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει κατά τη δημιουργία του λογαριασμού ενημερωτικά μηνύματα σχετικά με θέματα που αφορούν το 4doctors και τις λειτουργίες του, για νέες εφαρμογές που η SingularLogic και η Vodafone θέτουν σε κυκλοφορία ή για την αποστολή διαφημιστικού υλικού για τυχόν άλλες υπηρεσίες προϊόντα ή προγράμματα που η SingularLogic και/ή Vodafone και/ή   συγγενείς  εταιρίες αυτών παρέχουν. Ο Συνδρομητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να ελέγχει τακτικά το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συνδέεται με τη χρήση τoυ 4doctors για μηνύματα από τη SingularLogic και / ή τη Vodafone σε σχέση με την πρόσβαση και χρήση του 4doctors.     

 5. ΔΕΔΟΜΕΝΑ

5.1 Δεδομένα του Συνδρομητή

To 4doctors επιτρέπει στον Συνδρομητή την αποθήκευση και την επεξεργασία Δεδομένων καθώς και την πρόσβαση και την εκτέλεση αναζητήσεων σε αυτά. Τα Δεδομένα που καταχωρούνται από το Συνδρομητή στο 4doctors, με την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω στο άρθρο  12 της παρούσης  σύμβασης, και εφ’ όσον δεν έχουν διαγραφεί από αυτόν πριν την απενεργοποίηση του λογαριασμού του εξακολουθούν να είναι προσβάσιμα από αυτόν για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία απενεργοποίησης του λογαριασμού του.

 5.2 Ευθύνη του Συνδρομητή– Αποθήκευση – Διαγραφή Δεδομένων 

Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα Δεδομένα και τις πληροφορίες που καταχωρεί στο 4doctors, συμπεριλαμβανομένης και της ορθότητας και πληρότητας κάθε στοιχείου που καταχωρεί. Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη εξαγωγή και διατήρηση αντιγράφου των Δεδομένων που καταχωρεί στo 4doctors χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα εργαλεία. Η SingularLogic δεν φέρει ευθύνη για τη διαγραφή των Δεδομένων του Συνδρομητή. Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διαγραφή Δεδομένων και πληροφοριών που καταχωρεί στο 4doctors  πριν την εκ μέρους του απενεργοποίηση του λογαριασμού του. Σε περίπτωση απενεργοποίησης του λογαριασμού από το Συνδρομητή όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4.3 της σύμβασης, τότε όλα τα Δεδομένα και οι πληροφορίες του Συνδρομητή θα διαγράφονται αυτόματα μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία απενεργοποίησης του λογαριασμού κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στο άρθρο 4.4. της σύμβασης.

Η SingularLogic μετά από καταγγελία της σύμβασης διαγράφει τυχόν Δεδομένα που είχαν αποθηκευτεί στο 4doctors. 

6. ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,  ΑΣΦΑΛΕΙΑ

6.1 Επίπεδα Διαθεσιμότητας 

Η SingularLogic, μολονότι διαθέτει σύγχρονη τεχνολογική υποδομή και έχει λάβει εύλογα από εμπορικής άποψης μέτρα για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας του 4doctors παρ’ όλα αυτά δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση διαθεσιμότητας ή αδιάλειπτης λειτουργίας για το 4doctors. To 4doctors ενδέχεται να παρουσιάσει διακοπές και παρατεταμένες περιόδους εκτός λειτουργίας κατά τις οποίες ενδέχεται ο Συνδρομητής να μην έχει πρόσβαση στα Δεδομένα. Η SingularLogic δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν θα υποστεί ο Συνδρομητής από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του 4doctors, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτού, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτή ή από διακοπές της δυνατότητας χρήσης του για οιονδήποτε λόγο. 

6.2 Νέες εκδόσεις- ενημερώσεις

Η SingularLogic ενδέχεται να ενημερώνει τo 4doctors  με σκοπό την προσθήκη νέων λειτουργιών ή/και την αναβάθμιση των υπαρχόντων δια της θέσεως σε κυκλοφορία νέων Εκδόσεων. Η ενημέρωση του 4doctors ή αναβάθμιση των λειτουργιών του ενδέχεται να προκαλέσει μικρές ή / και παρατεταμένες διακοπές της λειτουργίας του κατά το διάστημα των οποίων, ο Συνδρομητής ενδέχεται να μην έχει πρόσβαση στα Δεδομένα του, ενώ ενδέχεται να προκληθεί και ακούσια ολική ή μερική διαγραφή των Δεδομένων. Η SingularLogic θα καταβάλλει εύλογες εμπορικά προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση των διαστημάτων  διακοπής της λειτουργίας του 4doctors  και την αποτροπή της διαγραφής των Δεδομένων, αλλά δεν εγγυάται την αποτελεσματικότητα και την επιτυχία αυτών των προσπαθειών. Η SingularLogic δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν θα υποστεί ο Συνδρομητής από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του 4doctors, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση του, από διακοπές της δυνατότητας χρήσης των λειτουργιών του για οιονδήποτε λόγο και επισημαίνει στο Συνδρομητή ότι η δυνατότητα χρήσης του 4doctors ενδέχεται να  επηρεάζεται από τα δίκτυα που χρησιμοποιεί ο Συνδρομητής για τη σύνδεσή του στο διαδίκτυο, για την ποιότητα των υπηρεσιών των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει.

H SingularLogic συνιστά στο Συνδρομητή να προβαίνει σε εξαγωγή και διατήρηση αντιγράφου των Δεδομένων που καταχωρεί στo 4doctors χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα εργαλεία.

6.3 Υπηρεσίες Υποστήριξης 

Για το 4doctors παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης μέσω της «Βοήθειας», και των σελίδων «Αιτήματα». Η SingularLogic δεν παρέχει υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης για το 4doctors. Η SingularLogic ωστόσο ενδέχεται στο μέλλον να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες υποστήριξης κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η τυχόν παροχή πρόσθετων υπηρεσιών υποστήριξης σε οιαδήποτε χρονική στιγμή δεν δημιουργεί οιαδήποτε δέσμευση ή υποχρέωση της SingularLogic για τη συνέχιση της παροχής αυτών στο μέλλον. 

 6.4 Ασφάλεια

Η SingularLogic εφαρμόζει τεχνολογίες και διαδικασίες ασφαλείας [τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer), με κρυπτογράφηση 1024/2048 bit] για να συμβάλει στην ασφάλεια από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο 4doctors  ή χρήση αυτού. Η SingularLogic δεν εγγυάται την επιτυχία των εν λόγω τεχνολογιών και διαδικασιών, και δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας στο Συνδρομητή λόγω απώλειας, αλλοίωσης, καταστροφής των Δεδομένων που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της SingularLogic  ή που οφείλεται σε λάθη ή αστοχίες των συστημάτων ασφαλείας, σε κακόβουλη ενέργεια τρίτων. Ο Συνδρομητής φέρει αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια, την προστασία και τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των Δεδομένων του, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων, λογισμικού ή υπηρεσιών που χρησιμοποιεί σε σχέση με τo 4doctors.  

 7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Συνδρομητή διέπεται από τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και ευρωπαϊκού δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Η εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της SingularLogic για τη διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Συνδρομητή («Προσωπικά Δεδομένα») είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο www.4doctors.gr. Η SingularLogic διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η πρόσβαση και χρήση του 4doctors  από αυτόν συνεπάγεται ότι ο Συνδρομητής αποδέχεται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις των όρων της εκάστοτε ισχύουσας πολιτικής της SingularLogic για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Συνδρομητή.

Ο Συνδρομητής αναγνωρίζει ότι, όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα των πελατών/ασθενών του που καταχωρίζει στο 4doctors είναι ο ίδιος αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών κατά τον νόμο προβλέψεων ως υπεύθυνος επεξεργασίας αυτών, με δεδομένο ότι η SingularLogic του παρέχει, μέσω του 4doctors, απλώς ένα εργαλείο για την επεξεργασία αυτών.

8. COOKIES 

To 4doctors χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του Συνδρομητή κατά την πρόσβαση και χρήση. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του Συνδρομητή και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του Συνδρομητή σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες που υποστηρίζουν τη λειτουργία του 4doctors. Ο Συνδρομητής μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες σελίδες του δικτυακού τόπου που υποστηρίζει τη λειτουργία του 4doctors είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε οιαδήποτε περίπτωση. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του ενδέχεται να μην μπορεί να έχει πρόσβαση στο 4doctors  ή σε επιμέρους λειτουργίες του.

 9. ΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Το 4doctors ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς τοποθεσίες τρίτων. Η SingularLogic δεν ευθύνεται σε οιαδήποτε περίπτωση για το περιεχόμενο/υπηρεσίες άλλων websites, των οποίων οι δεσμοί (hyperlinks) ή οι διαφημίσεις αναρτώνται στο δικτυακό τόπο που υποστηρίζει τη λειτουργία του 4doctors, δεν εγγυάται για τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ήθελε τυχόν προκληθεί εκ της χρήσεώς τους, καθώς ο Συνδρομητής αποκτά πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστική ευθύνη. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση άλλων websites στους οποίους παραπέμπει ο δικτυακός τόπος www.4doctors.gr ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου ο Συνδρομητής οφείλει να απευθύνεται. 

Το 4doctors ενδέχεται να παρέχει τη δυνατότητα προβολής δυναμικού περιεχομένου από άλλους δικτυακούς τόπους. H SingularLogic ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο τρίτων δικτυακών τόπων, που τυχόν προβάλλεται μέσω του δικτυακού τόπου www.4doctors.gr, σε περίπτωση που ο Συνδρομητής επιλέξει να χρησιμοποιήσει τυχόν παρεχόμενες από το 4doctors υπηρεσίες προβολής δυναμικού περιεχομένου.

 10. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ/ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ 

Η SingularLogic παρέχει το 4doctors και τις συναφείς με αυτές (εάν υπάρχουν)  υπηρεσίες υποστήριξης "ως έχουν", και "όπως διατίθενται" "με τυχόν σφάλματα και λάθη". Κάθε δυσμενές ενδεχόμενο όσον αφορά την ποιότητα, την απόδοση, τη διαθεσιμότητα των δεδομένων από το 4doctors  βαρύνει το Συνδρομητή.  Η SingularLogic δεν κάνει καμία δήλωση και δεν παρέχει καμία εγγύηση για τo 4doctors  και τις συναφείς (αν υπάρχουν) υπηρεσίες υποστήριξης. Η SingularLogic αποποιείται οποιωνδήποτε δηλώσεων ή εγγυήσεων, ρητών, σιωπηρών ή εκ του νόμου προβλεπόμενων, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά :  δηλώσεων ή εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ανταπόκρισης σε συγκεκριμένες ιδιότητες η προδιαγραφές, ποιότητας κατασκευής, ακριβείας, επάρκειας, δηλώσεων ή εγγυήσεων ότι η πρόσβαση ή η χρήση του 4doctors θα πραγματοποιείται ως περιγράφεται, θα είναι αδιάλειπτη, ελεύθερη σφαλμάτων  ή ότι η χρήση του 4doctors  θα είναι αξιόπιστη και ακριβής, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, της αποθήκευσης, ανάγνωσης, ενημέρωσης ή διαγραφής των Δεδομένων.  

Σε περίπτωση που τρίτος εγείρει αξίωση εναντίον του Συνδρομητή ισχυριζόμενος ότι η εκ μέρους του Συνδρομητή χρήση του 4doctors παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του, η SingularLogic με δικά της  έξοδα, θα υποστηρίξει το Συνδρομητή κατά της απαίτησης και θα τον αποζημιώσει για τη ζημία και τα έξοδα που θα επιδικασθούν εις βάρος του από το δικαστήριο υπέρ του τρίτου που ισχυρίστηκε την παραβίαση ή που τυχόν θα συμφωνηθούν κατά τη διαδικασία του συμβιβασμού από την SingularLogic υπό την προϋπόθεση ότι  ο Συνδρομητής:

- ειδοποιεί εγκαίρως και εγγράφως τη SingularLogic  όχι μετά την πάροδο 30 ημερών, από τη στιγμή που ο Συνδρομητής λάβει γνώση της αξίωσης,  

- παραχωρεί στη SingularLogic τον αποκλειστικό έλεγχο της υπεράσπισης και οποιωνδήποτε διαπραγματεύσεων συμβιβασμού, και 

- διαθέτει στη SingularLogic τις πληροφορίες, την εξουσιοδότηση και τη βοήθεια που θα χρειαστεί για την υπεράσπιση κατά της αξίωσης  ή το συμβιβασμό της.

Σε περίπτωση που η SingularLogic πιστεύει ή πιθανολογεί ότι το 4doctors παραβιάζει  δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου, έχει  το δικαίωμα είτε να τροποποιήσει τις λειτουργίες του 4doctors ώστε να παύσει η παραβίαση (διατηρώντας ταυτόχρονα την ουσιαστική χρησιμότητα ή λειτουργικότητα τους)  είτε  να αποκτήσει άδεια για τη συνέχιση της χρήσης τους. Σε περίπτωση που δεν είναι εμπορικά εφικτό να υλοποιηθεί κάποια από τις ανωτέρω επιλογές, η SingularLogic δύναται να  καταγγείλει την παρούσα σύμβαση. Η SingularLogic δεν υπέχει ευθύνη αποζημίωσης έναντι του Συνδρομητή, στην περίπτωση που ο Συνδρομητής τροποποιεί ή χρησιμοποιεί το 4doctors κατά παράβαση των όρων της παρούσης σύμβασης. Η SingularLogic δεν θα αποζημιώσει το Συνδρομητή στο βαθμό που μια αξίωση για παραβίαση δικαιωμάτων βασίζεται σε πληροφορίες, σχέδια, προδιαγραφές, οδηγίες, λογισμικό, που δεν παρασχέθηκε από την ίδια ή απορρέει από το συνδυασμό του 4doctors με οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν παρέχονται από τη SingularLogic.

11. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ SINGULARLOGIC

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το ελληνικό δίκαιο η ευθύνη της SingularLogic για οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση που απορρέει ή συνδέεται με την παρούσα περιορίζεται στο συνολικό ποσό που ο Συνδρομητής έχει καταβάλλει ως Μηνιαία Συνδρομή. Περαιτέρω στο βαθμό που επιτρέπεται από το ελληνικό δίκαιο η SingularLogic δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη για την αποκατάσταση τυχόν αποθετικής ζημίας που ήθελε τυχόν προκληθεί στο Συνδρομητή εξαιτίας ή εξ’ αφορμής της χρήσης του 4doctors, ακόμη και αν είχε ειδοποιηθεί από το Συνδρομητή για το ενδεχόμενο πρόκλησης τέτοιας ζημιάς ή μπορούσε να προβλέψει το ενδεχόμενο πρόκλησης ζημιάς.

12. ΔΙΑΚΟΠΗ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ   

Η SingularLogic ενδέχεται κάποια στιγμή να διακόψει/αποσύρει ορισμένες από τις λειτουργίες του 4doctors ή / και ορισμένες εκδόσεις του 4doctors. Στην περίπτωση αυτή η SingularLogic θα ενημερώσει σχετικά προς τούτο το Συνδρομητή τουλάχιστον (90) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία απόσυρσης. Σε περίπτωση διακοπής ή  απόσυρσης λειτουργιών του 4doctors  ή/και ορισμένων εκδόσεων του 4doctors τα Δεδομένα του Συνδρομητή δεν θα είναι πλέον προσβάσιμα από αυτόν.   

Η τυχόν προσωρινή ή οριστική διακοπή της χρήσης των υπηρεσιών της Vodafone από το Συνδρομητή (κατά τα οριζόμενα στην σύμβαση μεταξύ της Vodafone και του Συνδρομητή) συνεπάγεται την αυτόματη και άνευ άλλης ειδοποίησης  διακοπή της χρήσης του 4doctors από το Συνδρομητή.

Η SingularLogic έχει τη δυνατότητα αζημίως να καταγγείλει την παρούσα και να διακόψει την πρόσβαση του Συνδρομητή στο 4doctors ανά πάσα στιγμή  με ή χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση που ο Συνδρομητής παραβιάζει τους όρους της σύμβασης.

Ο Συνδρομητής δικαιούται ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο να ζητήσει τη διακοπή της  χρήσης του 4doctors. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής  επιθυμεί να διακόψει τη χρήση του 4doctors, ο Συνδρομητής οφείλει να επισκεφθεί τη σελίδα του λογαριασμού του στο δικτυακό τόπο του 4doctors στο www.4doctors.gr, να ακολουθήσει τη διαδικασία της «Απενεργοποίησης Λογαριασμού» και εν συνεχεία να διαγράψει τα Δεδομένα του.

Κάθε περίπτωση διακοπής πρόσβασης κατά το παρόν άρθρο συνεπάγεται την απενεργοποίηση του λογαριασμού του Συνδρομητή και τα συνεπακόλουθα αποτελέσματα που περιγράφονται στο άρθρο 4.4.

13.  ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ – ΧΡΕΩΣΗ  

13.1. Μηνιαία Συνδρομή

Η εκ μέρους του Συνδρομητή χρήση του 4doctors προϋποθέτει την προκαταβολή Μηνιαίας Συνδρομής. Η πληρωμή της Μηνιαίας Συνδρομής πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω στην παράγραφο 13.2. της σύμβασης.

Σε περίπτωση μεταβολής του ύψους της Μηνιαίας Συνδρομής η SingularLogic θα γνωστοποιήσει τη σχετική μεταβολή δια της δημοσιεύσεως της επικείμενης μεταβολής στο δικτυακό τόπο του 4doctors www.4doctors.gr τουλάχιστον (90) ημερολογιακές ημέρες πριν την αλλαγή και θα ενημερώσει σχετικά  προς τούτο το Συνδρομητή είτε δια της αποστολής μηνύματος στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που συνδέεται με τo 4doctors ή στον αριθμό κινητού τηλεφώνου. Ο Συνδρομητής οφείλει να συμβουλεύεται τον εν λόγω δικτυακό τόπο σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να είναι πάντοτε ενήμερος σχετικά με την επικαιροποίηση / μεταβολή του. 

13.2. Χρέωση - Τρόπος Πληρωμής

Η χρέωση της Μηνιαίας Συνδρομής για την παροχή του 4doctors θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω του λογαριασμού τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που θα αποστέλλει η Vodafone στον Συνδρομητή και θα πληρώνεται με τον ίδιο τρόπο που ο Συνδρομητής έχει επιλέξει να πληρώνει το λογαριασμό τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της Vodafone.  

Ο Συνδρομητής δεν δύναται να ζητήσει από τη SingularLogic η χρέωση της Μηνιαίας Συνδρομής και η πληρωμή της να γίνονται με οιονδήποτε άλλο τρόπο.

14.ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 

Ο Συνδρομητής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή, ως αυτός ισχύει, εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ενεργοποίησης / δημιουργίας του λογαριασμού. Στην περίπτωση αυτή, η SingularLogic υποχρεούται να επιστρέψει στο Συνδρομητή, εφ’ όσον έχει χρεωθεί , το ποσό της Μηνιαίας Συνδρομής εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης. Η επιστροφή του καταβληθέντος ποσού της Μηνιαίας Συνδρομής θα πραγματοποιείται με εντολή της SingularLogic προς τη Vodafone για αντιλογισμό/ πίστωση του ποσού της Μηνιαίας Συνδρομής στο λογαριασμό στον οποίο είχε χρεωθεί η Μηνιαία Συνδρομή.

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ενεργοποίησης/δημιουργίας του λογαριασμού  ο Συνδρομητής οφείλει να επισκεφθεί τη σελίδα του λογαριασμού του στο δικτυακό τόπο του 4doctors στο www.4doctors.gr, να επιλέξει το εικονίδιο «Υπαναχώρηση» και  εν συνεχεία να διαγράψει τα Δεδομένα του.

15. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

15.1 Κοινοποιήσεις στο Συνδρομητή

Η SingularLogic μπορεί να παράσχει στο Συνδρομητή κοινοποιήσεις με οποιονδήποτε τρόπο επιλέγει η ίδια, συμπεριλαμβανομένου μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ως ημερομηνία παράδοσης και λήψης των κοινοποιήσεων που παρέχονται στο Συνδρομητή μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα νοείται η ημερομηνία αποστολής του.

15.2 Κοινοποιήσεις στη SingularLogic

Ο Συνδρομητής θα παρέχει κοινοποιήσεις στη SingularLogic σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίζεται ενδεικτικά στην εξυπηρέτηση πελατών ή στις περιοχές "Επικοινωνία", "Υποστήριξη" ή "Βοήθεια" στο δικτυακό τόπο www.4doctors.gr.  

16. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΡΩΝ 

Η SingularLogic διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους της παρούσης σύμβασης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση του Συνδρομητή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης του 4doctors  θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή/δημοσίευσή τους στο δικτυακό τόπο www.4doctors.gr. Κάθε χρήση του 4doctors κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του Συνδρομητή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών των όρων χρήσης του 4doctors. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν συμφωνεί με τους τροποποιημένους όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του 4doctors προβαίνοντας άμεσα σε απενεργοποίηση του λογαριασμού του και σε διαγραφή των Δεδομένων του.

 17. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ – ΤΥΧΗΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Η SingularLogic δεν έχει οιαδήποτε ευθύνη έναντι του Συνδρομητή για οιαδήποτε διακοπή, καθυστέρηση, χειροτέρευση ή αδυναμία παροχής του 4doctors εξαιτίας λόγων που οφείλονται σε γεγονότα ανώτερης βίας ή σε τυχηρά γεγονότα.

18. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι όροι της παρούσης σύμβασης διέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Οποιαδήποτε διαφορά θα ανακύπτει μεταξύ της SingularLogic και του Συνδρομητή, εφόσον δεν επιλύεται με φιλικό διακανονισμό, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.  

19. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

19.1 Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσης σύμβασης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει. 

19.2. Οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από τη SingularLogic που απορρέει από την παρούσα δεν συνιστά παραίτηση από αυτό.

19.3. Οι τίτλοι των Άρθρων και των παραγράφων της παρούσης σύμβασης, υπάρχουν μόνο για λόγους ευκολίας και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία αυτής.